روش­ هاي متعددي براي پايش و كنترل ازن در محلول­ هاي آبي وجود دارد و روش­ هاي زير براي تجزيه و تحليل ازن باق­ی مانده توصيه مي شود:

  • رنگ­سنجی ایندیگو
  • روش اسید کروم بنفش
  • بیس – (ترپیریدین) آهن دو ظرفیتی
  • جداسازی از فاز مایع به فاز گازی

روش رنگ­سنجی ایندیگو

روش رنگ­سنجی ایندیگو، روش حساس، دقیق، سریع و برای ازن انتخاب پذیر­تر از روش­های دیگر است. دو روش رنگ­سنجی ایندیگو شامل نورسنجی (اسپکتروفتومتریک) و روش چشمی وجود دارد. این روش اسپکتروفتومتریک حد پایین تشخیص 2 میکروگرم در لیتر است. در حالی که برای طرز کار چشمی این حد تشخیص 10 میکروگرم در لیتر است.

پراکسید هیدروژن، کلر، یون­های منگنز، محصولات تجزیه­ی ازن و محصولات ازن­زنی آلی تداخل کم­تری با روش رنگ­سنجی ایندیگو نسبت به سایر روش­های نشان می­دهند. با این حال پوشش کلر در حضور ازن باعث می ­شود که روش ایندگو مشکل ساز باشد. در حضور اسید­هیپوبرومیک که در طی ازن­زنی آب­های حاوی یون برمید تشکیل می­شود اندازه­گیری صحیح با این روش نمی­تواند انجام شود.

روش ACVK

ACVK به آسانی توسط ازن رنگ بری می­شود که به عنوان پایه و اساسی برای طرز کار اسپکتروفتومتریک است. این روش برای اندازه­ گیری ازن در حضور کلر به کار گرفته می­ شود.

مزایای این روش عبارتند از:

  • سهولت اجرا پایداری محلول واکنشگر رنگینه؛
  • منحنی خطی کالیبراسیون در محدوده­ی 05/ – 1/0 میلی گرم در لیتر ازن؛
  • نبود ظاهری عوامل تداخلی از سطوح پایین منگنز، کلر یا کلر ترکیبی ( تا 10 میلی گرم در لیتر)، پراکسید­های آلی و سایر محصولات اکسید ­کننده­ آلی.

صفحات مرتبط: اندازه گیری ازن در هوا، کاربرد ازن، ازن ژنراتور