محاسبات تبدیل واحد ازن در حالات مختلف

 Ozone Conversions &  Equations

مشخصات فیزیکی ازن در فشار و دمای استاندارد (P = 101325 Pa, T = 273.3 K)

 • Density of ozone: 2.14 kg/m3
 • Molecular weight of ozone: 48
 • Density of oxygen: 1.43 kg/m3
 • Molecular weight of oxygen: 32
 • Density of air: 1.29 kg/m3
 • Density of water: 1,000 kg/m3

تبدیل واحد در حجم مایعات

 • 1,000 liters = 1 m3= 264 US gallons
 • 1 gal = 3.785 liters = 3,785 ml
 • 1 m3= 35.3 ft3= 264 US Gallons

تبدیل واحد غلظت ازن در آب

 • 1 mg/l = 1 PPM O3= 1 g O3/m3 water {By weight}

غلظت ازن در هوا و تبدیل واحد با یکای حجم

 • 1 g O3/ m3 = 467 PPM O3
 • 1 PPM O3= 2.14 mg O3/m3
 • 100 pphm (parts per hundred million) = 1 ppm (parts per million)

غلظت ازن در هوا و تبدیل واحد با یکای درصد وزنی

 • 100 g O3/m3= 7.8% O3 (Approximate)
 • 1% O3= 12.8 g O3/m3 (Approximate)
 • 1% O3= 7,284 PPM Ozone

غلظت ازن در جریان اکسیژن و تبدیل واحد با یکای درصد وزنی

 • 100 g O3/m3= 6.99% O3 (Approximate)
 • 1% O3= 14.3 g O3/m3 (Approximate)
 • 1% O3= 6,520 PPM Ozone

Adjust Flow Rate Conversion

 

تعیین دوز تزریق ازن در آب

در حالت کلی برای تعیین دوز تزریق ازن در آب، میبایست جریان آب در دوز مورد نظر ضرب شود. البته تبدیل واحد در این فرمول ساده برای تزریق اوزون بسیار مهم است.

 • flowrate (GPM) x 3.75 l/gal x 60 min/hr x ozone dosage (mg/l) = ozone production (mg/hr)

به عنوان نمونه

اگر بخواهیم  2 PPM (دو میلی گرم در لیتر اوزون) به  20 GPMآب تزریق کنیم، محاسبات به شرح زیر است:

20 GPM x 3.75 l/gal x 60 min/hr x 2 PPM = 9,084 mg/hr (9 gm/hr)

توجه داشته باشید که این 9 گرم در ساعت به معنای تزریق 2 PPM (دو میلی گرم در لیتر اوزون) به آب بوده و ممکن است با توجه به شراط تزریق و ازن خواهی آّب ، باقیمانده ازن در آب این مقدار نباشد.