یکی از مشکلات عرضه ماهی به مصرف کنندگان ، فساد پذیری سریع این پروتئین ارزشمند می باشد. زمان ، دما و باکتريها دشمنان ماهی تازه هستند. خراب شدن گوشت ماهی همراه با پيدايش فسفرسانس مربوط به تکثير و ازدياد باکتريهای دريايی (مانند آکرومو باکتر Acromobacter و انواع مشابه آن) در سطح ماهی می باشد. باکتری های سطح ماهی شامل انواع باکتریهای دريايی مانند هالوفيل و پسيکرو فيل باشد.

طبق تحقیقات انجام شده استفاده از غلظت مناسب اكسيژن فعال در پروسه نگهداری, بسته بندی وحمل آبزیان , توليد محصول ايمن در مقابل   E-Coli و میکروارگانیسم های بيماریزای مشابه را امکان پذیر می سازد.  شستشوی جانداران دريايی (ماهی ، ميگو ، خرچنگ و …) با اكسيژن فعال کلیه باکتريها ، لجن ها و موجودات ذره بينی که به  فلس و پوسته چسبناک آنها می چسبد را از نابود می کند. قدرت و توانایی اكسيژن فعال در ضد عفونی مواد غذائی 10 برابر کلر می باشد.

کاهش آلودگی ميکروبی پوسته ماهی با استفاده از اكسيژن فعال

                                                                                                           قبل از اکسیژن فعال

                                                                                                           بعد از اکسیژن فعال

شستشو با اكسيژن فعال و منجمد کردن جانداران دريايی در يخ حاوی اكسيژن فعال سبب تازه تر ماندن، عدم تغيير رنگ گوشت ماهی و افزايش زمان مانگاری آن می شود. Bill Nelson در اوايل دهه 80  پيشقدم استفاده از يخ حاوی اكسيژن فعال برای نگهداری ماهی شذ. وی تحولی چشمگير در افزايش زمان ماندگاری و دوام محصولات دريايی ايجاد کرد.

اكسيژن فعال يک ضد عفونی کننده بسيار انعطاف پذير است و بسته به موارد استعمال، کاربرد های بسياری در ضدعفونی هوا، محيط(ديوارها ، کف زمين، سطوح ) ، ابزار و لوازم مختلف و مواد غذايی را داراست.

مواردی از کاربردهای  اكسيژن فعال در پروسه توليد يک کارخانه محصولات دريايي در شکل زير نمايش داده شده است:

 • استفاده از اكسيژن فعال جهت حذف آمونياک از مخازن نگهداری ماهی زنده،
 • استفاده از اكسيژن فعال جهت حذف آمونياک از مخازن نگهداری خرچنگ زنده،
 • افزودن برفک های يخی حاوی اكسيژن فعال ،
 • اضافه کردن اكسيژن فعال به سيستم يخ ساز،
 • غوطه ور کردن محصول در آب محتوی اكسيژن فعال ،
 • سيستم شستشوی کف، ديوارها و مخازن با كسيژن فعال
 • سيستم ديواری اكسيژن فعال جهت از بين بردن بو و باکتری های موجود در هوا،
 • شستشو فيلهء ماهی با اكسيژن فعال،
 • غوطه ور کردن مجدد محصول در آب محتوی اكسيژن فعال ،
 • بسته بندی با گاز اكسيژن فعال،
 • آب خنک حاوی اكسيژن فعال برای خنک کردن خرچنگ پخته شده،
 • مخزن تغذيه اكسيژن فعال،
 • پوست کندن و خنک کردن خرچنگ پخته شده،
 • آب نمک حاوی اكسيژن فعال برای سخت پوستان،
 • آماده سازی آب مصرفی با اكسيژن فعال ،

اداره غذا و دارويی آمريكا(FDA) در26ژوئن 2001 کاربرد اكسيژن فعال را بعنوان يک ماده ضد باکتريايی در صنايع غذايی تصويب نموده است. قابل ذکر است که استفاده از اكسيژن فعال در صنايع غذايي و آبهای آشاميدنی در تاريخ 1382/9/8به تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ايران ( معاونت غذا و دارو) نيز رسيده است.