بررسی استفاده از ازن در ضدعفونی کردن هوا و سطوح

در مقاله ای که اخیرا به چاپ رسیده است  تاثیر استفاده از گاز ازن در محیط های مختلف بر روی سطوح و هم چنین هوا به منظور پاکسازی آلودگی های مختلف از جمله باکتری و ویروس ها بررسی شده است.

گاز ازن یک اکسید کننده بسیار قوی است که با مولکول های آلی واکنش می دهد و به همین جهت است که از آن در ضدعفونی کردن مواد و محیط استفاده می شود. بنابراین می توان با استفاده از دستگاه های ازن ژنراتور در ظرفیت های مختلف محیط را عاری از هرگونه آلودگی نمود.

ویروس ها ذراتی هستند که از ماکرومولکول هایی از جنس پروتئین تشکیل شده اند و تنها در بدن موجودات زنده قادر به فعالیت هستند. آنها نسبت به سلول های یوکاریوت و پروکاریوت ( باکتری ها ) در برابر واکنش های اکسایشی آسیب پذیر تر هستند. گاز ازن پس از واکنش با پوششی از جنس لیپوپروتئین ویروس ها، در داخل آن نفوذ کرده و در نهایت با واکنش با DNA یا RNA ویروس، آنرا تخریب می کند.

جدول زیر نشان دهنده زمان تخریب ویروس های مختلف در مقیاس آزمایشگاهی است.

نوع ویروس

زمان تخریب (min) غلظت ازن ( ppm )

Herpes[2]

180

0.05

4 phages

70

1.23

4 kind : ssDNA, ssRNA, Enveloped dsRNA[3]

14

1.2

SARS-CoV-2[4] 60

1

با توجه به مطالعات انجام شده و با داده های بدست آمده یک نمودار زمان تخریب بر حسب غلظت ازن برازش شده است و همانطور که در نمودار مشخص است در غلظت های مختلف ازن،  90% تخریب ویروس های مختلف ( از جمله ویروس کرونا ) اندازه گیری شده است که با افزایش غلظت ازن، زمان تخریب ویروس ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

     E. Grignani et al., “Safe and Effective Use of Ozone as Air and Surface Disinfectant in the Conjuncture of Covid-19,” Gases, vol. 1, no. 1, pp. 19–32, 2020, doi: 10.3390/gases1010002.[1]

[2]     G. Petry, L. G. Rossato, J. Nespolo, L. C. Kreutz, and C. D. Bertol, “In Vitro Inactivation of Herpes Virus by Ozone,” Ozone Sci. Eng., vol. 36, no. 3, pp. 249–252, 2014, doi: 10.1080/01919512.2013.862165.

[3]     C. Tseng and C. Li, “Inactivation of surface viruses by gaseous ozone.,” J. Environ. Health, vol. 70, no. 10, pp. 56–62, Jun. 2008.

[4]     H. Yano, R. Nakano, Y. Suzuki, A. Nakano, K. Kasahara, and H. Hosoi, “Inactivation of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) by  gaseous ozone treatment.,” The Journal of hospital infection, vol. 106, no. 4. pp. 837–838, Dec. 2020, doi: 10.1016/j.jhin.2020.10.004.

صفحات مرتبط: تاثیر ازن در حذف ویروس ها، بوبری، قیمت دستگاه ازن ژنراتور