پلاسمایر

این دستگاه هوای اطراف خود را به داخل هدایت کرده و با استفاده از تکنولوژی پلاسمای سرد و تخلیه انرژی لازم، مولکول ‌های اکسیژن موجود در هوا را شکسته و در یک فرآیند طبیعی و خـاص تبدیل به اتـم اکسیژن یـا همـان اکسیژن فعال نموده و در محیط رهـا می‌ سازد. از آنجایـی که اکسیـژن فعال به تنهایی هویتی ندارد سریعـا با آلودگی‌ های اطراف خود پیوند نمـوده و ساختـار مولکولی آنـان را تجـزیه و اکسید می‌ نماید و در نهایت اتم ‌های اکسیـژن با هم پیوند خورده و مجدداً به اکسیژن تبدیل می ‌شوند. از یک سیر اکسیژن به اکسیژن عمـل پالایش و ضدعفونی  به نحو حیرت ‌آوری انجام می‌ گردد. دقیقاً مانند زمانی که در طبیعت رعد و برق ایجاد می‌ گردد و براثر تخلیه انرژی باعث شکسته شدن مولکول‌ های اکسیژن موجود در هـوا شده و هوا را پالایش و ضد عفونی می ‌نماید.

ایـن عملکرد زیبـا و دقیـق قابلیت تغییـر ساختـار انواع آلودگی ‌هـایی مانند ویـروس، میکروب، قـارچ باکتری، سموم کشاورزی، هر گونه بوی نا مطبوع، منو اکسید کربن، دود سیگار، ترکیبات آلی احتراقی،  اکسید گوگرد، گاز رادون و … را دارد.

تعیین تعداد دستگاه پلاسمایر

جهت استفاده از دستگاه پلاسمایر، تعداد آن در هر محیط باید طراحی و محاسبه گردد.  نوع محیط بر اسـاس آلودگی به سـه گروه خانـگی نیمه عمومی و عمومی تقسیم بندی می شوند و برای هر دسته یک دستگاه پلاسمایر تعبیه می­ گردد به عنوان مثال داروخانه و بیمارستان ها به عنوان محیط عمومی تعریف می گردد.

مکان های که نیاز به ضد عفونی و استریل سطوح، ضد عفونی و حذف ویروس و باکتری و بوبـری دارند نظیـر:

مکـان هـای عمومـی، بخش هـای مختـلف بیمارستان هـا، اتـاق هـای عمـل، هتـل هـا، منـازل مسکونی، آزمایشگـاه هـا، صنـایع غذایی، مهـدکودک هـا، خانه سالمندان، داروخـانه هـا، آرایشگاه هـا، انبارها، سالـن های ورزشی، سردخـانه هـا، محل هـای نگهـداری حیوانـات و ..

صفحات مرتبط: ازن ژنراتور نیمه صنعتی،استریل ایر، ضدعفونی هوا،