تصفیه فاضلاب به روش UABR

این پروسه به صورت رشد چسبیده یا رشد معلق طبقه بندی می گردد. راکتور بافل دار بی هوازی یکی از انواع سیستم هایی است که در آنها از مدیا یا بستر به عنوان پایه ای درجهت استقرار یا رشد میکرواورگانیسم استفاده می شود. در این راکتور فاضلاب پس از عبور از بافل ها به خاطر انجام واکنش های بیولوژیکی بی هوازی دارای بار آلودگی کمتری می گردد. از مزیت های ویژه این فرایند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • این سیستم تولید لجن کمتری می کند.
  • زمان ماند جامدات بالا می باشد.
  • یک بخشی برای ته نشینی جامدات ایجاد می شود.