تصفیه آب به روش سختی گیری

استفاده از ازن در تصفیه آب به روش سختی گیری

برای سختی زدایی از آب و سبک کردن آن چهار روش کلی وجود دارد که عبارت است از:

  • استفاده از مواد شیمیایی برای جدا کردن یون های کلسیم منیزیم موجود در آب
  • جانشین کردن یون های کلسیم و منیزیم آب با سدیم، با استفاده از رزین های طبیعی تبادلگر یون (زئولیت)
  • استفاده توام از هر دو روش بالا
  • استفاده از نیروی مغناطیس

سختی زدایی با استفاده از آهک:

آهک را به طور معمول به صورت آب آهک یا شیر آهک به کار می برند. این ماده نخست با گاز CO2 آزاد در آب واکنش می دهد و به کربنات هیدروژن کلسیم (بی کربنات کلسیم) تبدیل می شود که درآب انحلال پذیر است و خود سبب افزایش یافتن میزان سختی آب می شود.