تصفیه آب به روش تبادل یونی

دامنه کاربرد تکنولوژی تبادل یونی عبارت است از:

  • تولید آب بدون یون (Demineralization)
  • حذف سختی آب
  • حذف کاتیون های خارجی از آب
  • حذف قلیاییت
  • بازیابی مجدد آب در صنایع فلزی
  • حذف نیترات و سولفات
  • بازیابی و یا جداسازی مواد دارویی
  • بازیابی فلزات با ارزش در صنایع فلزی