در سال های اخیر، با توجه به پیشرفت در حوزه کشاورزی و دامپروری و نیاز جوامع، میزان پرورش حیوانات مختلف به شدت افزایش یافته است. به دنبال این موضوع، مسئله افزایش بیماری های واگیردار و مسری بین حیوانات اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بنابراین مسئله ضدعفونی کردن محل پرورش این حیوانات برای کنترل و جلوگیری از بیماری ها بسیار اهمیت دارد.

حال در این بخش به بررسی ضدعفونی یک واحد مرغداری می پردازیم. به طور معمول ضدعفونی کننده های شیمیایی مورد استفاده در این صنعت شامل کلر، نمک های امونیوم، گلوتارآلدهید و ازن می باشد که در این قسمت بر روی ازن تمرکز شده است.

نکته مهم در صنعت مرغداری این است که زمانی که مرغ ها به سمت کشتارگاه میروند و یا به محل دیگری منتقل میشوند. محل قبلی آنها برای ورود مرغ های دیگر باید پاکسازی شده باشد تا از شیوع هرگونه بیماری ای در آن بخش جلوگیری شود. ضدعفونی کردن محیط به کاهش و یا مرگ میکروارگانیسم هایی که در آن ناحیه رشد میکنند کمک کرده و همچنین باعث جلوگیری از انتقال باکتری و ویروس های بیماری زا میان مرغ ها می شود.

شرح آزمایش و نتایج

در این مقاله پنج مرغداری هر کدام به مساحت 1400 مترمربع که حدود 20 هزار مرغ در آن پرورش داده می شوند مورد آزمایش قرار گرفته شده است. از هوای داخل مرغداری به منظور بررسی باکتری های موجود در آن با توجه بهشکل زیر در 9 قسمت مجزای مرغداری نمونه برداری شده است. همچنین سیستم های تهویه از دو طرف مرغداری فعال بوده است.

در هر کدام از 5 محل یک نوع خاص از ضدعفونی کننده استفاده شده است که شامل: ازن، کلر، نمک امونیوم، گلوتارآلدهید و ترکیبی از 4 ضدعفونی کننده اول است. ازن به صورت گاز و با ریت 100 گرم بر ساعت در طول زمان یک ساعت استفاده شده است. بقیه ضدعفونی کننده ها به صورت اسپری در محل استفاده شده اند.

تصویر زیر نشان دهنده نتیجه نهایی شمارش باکتری ها قبل و بعد از استفاده از ضدعفونی کننده های موجود می باشد:

A: تعداد باکتری ها وقتی که از هیچ گونه ضدعفونی کننده ای استفاده نشده است.

B: استفاده از ازن

C: استفاده از کلر و ترکیبات کلردار

D: استفاده از نمک های آمونیوم

E: استفاده از گلوتارآلدهید

F: ترکیبی از تمامی ضدعفونی کننده ها

همانطور که در نمودار بالا مشخص است. تاثیر استفاده از ضدعفونی کننده ها در میزان کاهش باکتری های محیط مشخص است. میتوان متوجه شد که تاثیر ازن از ترکیبات کلردار به مراتب بهتر می باشد. مزیت آن در نحوه تولید و هزینه تولید آن نسبت به بقیه مواد می باشد. همچنین به دلیل اینکه به صورت گاز در محیط پخش می شود نیازی به اسپری کردن آن در محیط نیست.