تاثیر ازن در حذف ترکیبات نیتروژن

اوره

با تزریق ازن در محلول اوره، نیتریک اسید و کربن دی اکسید تولید می‌شود و به ترتیب نیتریت و امونیاک با اوزون واکنش میدهند. با این حال این واکنش یه طور آنی رخ نمی دهد ، بسته به شرایط آب، گاهی اوقات به طور قابل توجهی به تاخیر می افتد. بنا براین ازن و اوره میتوانند برای چند ساعت باهم ،بدون این که  واکنش دهند وجود داشته باشند. این واکنش با سرعت پایین را میتوان با تغییر مقدار pH یا استفاده از کاتالیزور تسریع نمود.

معادله واکنش ازن با اوره

میزان تغییرات اوره، نیتریت و امونیاک در طی اکسیداسیون

آمونیاک

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید اکسیداسسون امونیاک درpH بالاتر بسیار سریعتر است. برای مثال در   pH=9 این واکنش ده تا بیست بار سریعتر از انجام آن در pH=7 اتفاق می افتد.این نتیجه  در تصویر مقابل مشاهده می شود که با غلظت 100 تا 120 گرم بر متر مکعب به دست آمده است.تاثیر pH بر نرخ اکسیداسیون آمونیاک

تحت این شرایط درسیستم اسخرها در pH هفت ، آمونیاک قابلیت اکسید شدن ندارد.

همانطور که از Ginocchio گزارش شده است ، سختی آب اطلاعات مهمی در مورد اکسیداسیون آمونیاک دارد. هرچه سختی کابونات کمتر باشد ، اکسیداسیون آمونیاک سریعتر است.Ginocchio همچنین گزارشی از تاثیر کاتالیور های مختلف فلزی ارائه میکند.

نیتریت

نیتریت به راحتی قابل اکسیداسیون و تبدیل سدن به نیترات را دارد.

معادله اکسیداسیون نیتریت

گاد و کلمبوس، اکسیداسیون نیتریت با کلر را مطالعه کردند و دریافتند که ابر آن فقط در محیط اسیدی اکسید می‌شود در حالی که در مقادیر  pH  بالاتر، نیتریت و ابر کلر باهم بدون برهمکنش سریع وجود دارند. با ابر نیتریت ازن، مستقل از pH اکسید می‌شود.اکسیداسیون نیتریت در در سیستم های تصفیه آب شیلات اهمیت ویژه ای دارد، زیرا نیتریت حتی در مقادیر کم برای ماهی بسیار سمی می‌باشد.

تصویر زیر هم اکسیداسیون نیتریت با ازن در سیستم تصفیه آب پرورش ماهی را میتوانید مشاهده کنیداکسیداسیون نیتریت