مكان‌هاي متداول براي تزريق گاز  ازن از در تصفيه خانه آب به دو صورت می‌باشد:

1-  در ورودي تاسيسات تصفيه خانه آب خام( پيش ازن زني)

2- بعد از ته نشيني  ( پس ازن زنی)

براي تعیین نحوه به كارگيري ازن و دوز مناسب ازن زنی  در فرايند تصفيه  می‌بایست  كيفيت آب خام و كدورت را کنترل کرد.

در جدول زیر مباني انتخاب نقاط تزريق ازن براساس دو پارامتر كدورت و ميزان ازن مورد نياز ارائه شده است. تغيير مكان ازن زني در پايين دست  یا بعد از ته نشيني، ميزان ازن مورد نياز و توليد محصولات جانبي را كاهش مي دهد.

 از طرف دیگر با  ازن زني قبل از فيلتراسيون ، میتوان مواد آلي تجزیه پذیر در فرآیند اکسیداسیون را  اکسید نموده و  بقایای آن را در فیلتر جذب نمود.

همچنین غلظت ازن تولیدی در انتخاب مکان تزریق ازن، می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد.

 زمانی که آب خام با كدورت  پايين و  حاوي مواد جامد محلول است ، مقدار ازن مصرفی جهت اکسیداسیون افزایش می‌یابد. نمونه اين نوع آب، آبهاي زيرزميني حاوي يون برميد، آهن، منگنز، رنگ و مواد آلي است.

 براي اين كيفيت آب، ازن ميتواند به آب خام و يا بعد از ته نشيني اضافه گردد.

برای منابع دارای مواد آلی، علاوه بر ازن زنی، تصفیه بیولوژیک نیز ضروری می‌باشد. لازم به ذکر است حضور مواد آلي قابل اكسيد  یون برميد پس از ازن  زني، محصولات جانبي  توليد خواهد نمود.

مبانی انتخاب نقاط تزريق ازن برای سيستمهای کوچک

کيفيت آب خام نقطه (نقاط) تزريق ازن ملاحظات ويژه
طبقه 1:

كدورت كمتر از 10NTU ميزان ازن مورد نياز كمتر از1 میلی گرم بر لیتر

آب خام يا بعد از ته نشيني پايين بودن ازن مورد نياز آب
پايين بود محصولات جانبي گندزدايي پايين بود مواد آلي تجزيه پذير زيستي

طبقه 2:

كدورت بیش از 10NTU ميزان ازن مورد نياز كمتر از1 میلی گرم بر لیتر

بعد از ته نشيني پايين بودن ازن مورد نياز آب
بالا بودن ذرات معدني
پايين بود مواد آلي تجزيه پذير زيستي

طبقه 3:

كدورت كمتر از 10NTU ميزان ازن مورد نياز بیشتر از1 میلی گرم بر لیتر

آب خام و بعد از ته نشيني بالا بودن ازن مورد نياز آب
حضور محصولات جانبي گندزدايي
حضور مواد آلي تجزيه پذير زيستي
طبقه 4:

كدورت بیش از 10NTU ميزان ازن مورد نياز بیش از1 میلی گرم بر لیتر

بعد از ته نشيني و بعد از فیلتراسیون بالا بودن ازن مورد نياز آب
حضور محصولات جانبي گندزدايي
حضور مواد آلي تجزيه پذير زيستي

نمونه  كيفيت سطح چهار آب، آبهاي سطحي حاوي غلظتهاي بالای مواد آلی و ذرات معدنی است. موثرترين محل ازن زني براي اين كيفيت آب، بعد از ته نشيني و   بعد از فيلتراسيون است.

اگر مقدار ازن مورد نیاز آب بالا باشد، پیشنهاد می‌گردد برای بهبود عملکرد ازن زنی و سهولت در بهره‌برداری از ازن ژنراتور یا ازن ساز، دو نقطه تزریق گاز ازن لحاظ گردد.

با این کار ، ظرفیت ازن ژنراتورها تقسیم شده و عملکرد آنها مطمئن تر خواهد بود.

صفحات مرتبط: ازن،تزریق ازن، ازن ژنراتور صنعتی، ازن ژنراتورهای آردا، تصفیه فاضلاب، کاربرد ازن در تصفیه آب