دستگاه دیفیوزر (Diffuser)

قدیـمی تـرین روش تـزریق ازن،  تـزریق  آن بـا فشـار از کـف ستـون آب و ایجـاد حبـاب ازن است. در ایـن روش، گـاز ازن از زیـر یک ستـون بلنـد آب  بـوسیـله ” سنـگ حبــاب ” و  یـا  دیفیـوزر وارد آب  مـی شود.

صفحات مرتبط:

ونتوری، واترترپ

لطفا به این نوشته امتیاز دهید.
سپاس