انواع ازن ژنراتورها

اوزون سازهای آردا از دو دیدگاه نحوه تولید اوزون و یا شیوه مصرف  اوزون به صورت  زیر تقسیم بندی می شوند:

تقسیم بندی اوزون ژنراتورها بر اساس محل مصرف:

1- ازن ژنراتورهای خانگی

2- ازن ژنراتورهای نیمه صنعتی

3- ازن ژنراتورهای صنعتی

تقسیم بندی اوزون ژنراتورها بر اساس روش تولید:

1- ازن ژنراتورهای هوا خنک

2- ازن ژنراتورهای روغن خنک