الزامات بهره برداري و نگهداري از دستگاه هاي ازن زنی

ابزار دقیق براي سیستم‌های ازن به منظور حفاظت کارکنان و تجهیزات باید در نظر گرفته شود. حسگرهاي گـاز ازن در هوا در مکان‌هایی مانند اتاق ژنراتورها که ممکن است گاز ازن انتشار یابد و کارکنان به طور دائم حضور دارند، بایـد در نظر گرفته شود. همچنین حسگر ازن بر روي خروجی از مخزن تماس، به منظور اطمینان از درستی کار واحد لازم است. این واحدها باید با کنترل‌های ژنراتور ازن به منظور قطع اضطراري سیستم تولید ازن متصل باشند تا ازن اضافی شناسایی و تشخیص داده شود. حسگر نقطه شبنم روي شبکه گاز ورودي قبـل از ورود بـه ژنراتـور ازن بـراي حفاظـت ژنراتـور از رطوبت موجود در گاز ورودي (وقتی گاز ورودي هوا است)، مورد نیاز است. سایر ابزارهاي دقیق می‌توانند براي پایش و کنترل فرایند ازن استفاده شود. اگرچه کنترل دستی بـراي سیسـتم هـاي کوچک مناسب است اما اکثر سیستم‌های کوچک به خصوص در مناطق دور افتاده براي بهره‌برداری، بـه طـور خودکـار )اتوماتیک) طراحی شده‌اند. طرح‌های کنترل پیشرفته را می‌توان براي به حداقل رساندن هزینـه هـاي تزریـق با ازن و همچنین کاهش الزامات کاري کارگران و اپراتورها، اجرا کرد. بسیاري از تأسیسات داراي پـایش میـزان باقیمانـده ازن در نقاط مختلف مخزن تماس به منظور نگهداري باقیمانده ازن در حد دلخواه و جلوگیري از اتلاف انـرژي بـه دلیـل تزریق بیش از اندازه هستند.

 با وجود اینکه تأسیسات ازن زنی پیچیده است و از ابزار دقیق بسیار فنی استفاده می‌شود، این فراینـد بسـیار خودکـار (اتوماتیک) و قابل اطمینان است و تنها به درجه متوسطی از وقت و مهارت متصدي براي بهره برداري تأسیسات نیاز دارد. تعمیر و نگهداري ژنراتورها به تکنسین‌های ماهر نیاز دارد. اگر کارکنان آموزش­دیده تعمیر و نگهداري در تصفیه‌خانه در دسترس نباشند، این کار می‌تواند توسط سازندگان تجهیزات انجام گیرد. بعضی تأسیسات مانند تأسیسات فیلتراسـیون براي تعمیر و نگهداري ژنراتور و تأسیسات استفاده می‌شوند، معمولاً بـراي تجهیـزات ، واحـدهاي رزرو پشـتیبان در نظـر گرفته می­شود. ژنراتورها باید روزانه در هنگام بهره‌برداری چک و کنترل شوند.

 بعد از قطع اضطراري، باید هواي خشک یا اکسیژن از میان ژنراتور براي اطمینان از عدم وجود رطوبت قبل از به‌کارگیری الکترودها جریان یابد. در راه‌اندازی اولیه و بعد از مدت‌زمانی طولانی، این فرایند ممکن است تا 12 ساعت طول بکشد و معمولاً در صورت کاربرد هوا به ‌عنوان گـاز ورودي، زمان طولانی‌تر است.

در شرایطی که تأسیسات در مدار بهره برداري نیستند، براي حفاظت دستگاه و حفظ شرایط خشک، عبور مستمر کمی جریان هواي خشک از ژنراتور ازن یک گزینه است.  صافی­ها و رطوبت‌گیر در سیستم‌های آماده سازي هوا باید به صـورت دوره‌ای عـوض شـوند کـه تعـداد دفعـات آن بـه کیفیت هواي ورودي و تعداد ساعات بهره برداري بستگی دارد. کمپرسورها بسته بـه نـوع و مـدت زمـان بهره‌برداری بـه سرویس دورهاي نیاز دارند. تانک­هاي اکسیژن مایع باید به صورت دورهاي مورد آزمایش فشـار قـرار گیرنـد.

 لولـه کشـی و حوضچه‌های تماس نیز باید به‌صورت دوره‌ای براي کنترل نشتی و خوردگی بازرسی شوند. راکتورهای دی‌الکتریک باید به صورت دوره‌ای تمیز شوند، این عملیات باید زمانی انجام شود که بازدهی ژنراتـور 10-15 درصد کاهش می‌یابد. تمیز کردن راکتورها عملیات حساسی است، به دلیل اینکه راکتورهای شـکننده و گـران قیمـت هسـتند.  فضاي مناسب براي عملیات تمیز کردن، ذخیره‌سازی و انبار راکتورهای یدك، باید در نظر گرفته شود.

صفحات مرتبط: ازن ساز، قیمت ازن ژنراتور استخر، نگهداری دستگاه های ازن،اکسیژن ساز،هواساز،

ازن ژنراتور صنعتی روغن خنک