شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

حذف فسفر از فاضلاب

حذف بیولوژیکی فسفر به دو روش در جریان اصلی ( در مسیر جریان تصفیه فاضلاب) و در جریان جانبی ( مسیر لجن برگشتی ) امکان‌پذیر است . طراحی و راهبری سیستمها باید بگونه‌ای باشد که این واکنشهای بیوشیمیایی به بهترین نحو انجام گیرد.

حذف فسفر در مسیر جریان اصلی:

          حذف فسفر در مسیر جریان اصلی به روشهای A/O ،  UCTو A2/O , امکان‌پذیر است که عمدتاً ایجاد شرایط بی‌هوازی در محل ورودی فاضلاب می‌باشد.

1-  برای ایجاد شرایط بی‌هوازی احداث حوض به زمان‌مانه حدود 2 ساعت قبل از ورود فاضلاب به استخرهای هوادهی ضروری است و یا باید قسمتی از استخرهای هوادهی ضروری است و باید قسمتی از استخرهای هوادهی طرح با ایجاد دیوار مانع (بافل) را برای حوض بی هوازی اختصاص داده شود.

2-   با توجه به روشهای حذف فسفر برگشت لجن یک مرحله یا چندمرحله‌ای مورد نیاز خواهد بود.

3-   برای حذف فسفر تأسیسات آبگیری و دفع لجن از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و باید موارد ذیل در نظر گرفته شود:

1-  برای جلوگیری از بی‌هوازی شدن لجن دفعی و آزاد شدن فسفر لجن به روش‌های شناور‌سازی تغلیظ و مورد آبگیری مکانیکی قرار گرفته و لجن غنی از فسفر به صورت کمپوست و یا حمل لجن به خارج از حوزه .

2-   استفاده از روشهای توأم بیولوژیکی و شیمیایی برای حذف فسفر از لجن و پساب

 

حذف فسفر در مسیر جریان جانبی

حذف فسفر در مسیر جانبی ایجاد شرایط بی‌هوازی در مسیر لجن برگشتی می‌باشد که در این حالت تصفیه تکمیلی برای حذف لجن با توجه به مشکلات اجرایی و بهره‌برداری توصیه‌ می‌گردد در مرحله توسعه تصفیه‌خانه انجام گیرد.

در  فرایند Modified Ludzack-Ettinger  حذف فسفر صورت نمیگیرد و این فرآیند برای حذف نیتروژن در تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان شرکت آردا تماس بگیرید.