شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

پس انجام گیری تمام عملیات ، محصول نهایی یا باید  مانند یک  ماده زائد دفع شود و یا به عنوان یک ماده ارزشمند مورد استفاده مجدد قرار گیرد .

هر چه تصفیه فاضلاب برای رسیدن به محصولی با کیفیت بهتری انجام پذیرد ، حجم لجن تولیدی بیشتر میشود.

اگر حذف فسفر در فرایندهای تصفیه لحاظ شود حجم لجن تولیدی باز هم بیشتر میشود .

راههای ممکن برای دفع یا استفاده مجدد از لجن عبارتند از :

 

روشهای استفاده مجدد

 روشهای دفع

همراه با پسماند خانگی به عنوان کود کشاورزی

در محل های دفع زباله

آماده سازی خاک و احیا زمین

در دریا

 استفاده از خاکستر در صنایع سیمان

در محلهای دفع به کمک مواد شیمیایی