شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

اگر لجن نتواند مجددا استفاده شود ، باید از بین برود . از بین بردن به روش اقیانوسی ( تخلیه لجن در اقیانوس ) در اروپا بدلیل اثرات سوء بر زیست موجودات دریایی ممنوع شده است . همچنین در اروپا دریاها از طریق عملیات قانونی محافظت می شوند . اما انگلیس هنوز لجن های مایع را به محل های تخلیه زباله در دریای شمال منتقل می کند زیرا این کار ارزان ترین روش در از بین بردن لجن می باشد . برای تخلیه زباله در صحرا باید شرایط کانی موجود مثل جهت باد (ایجاد بو) ، زیباشناسی (مخالفت های مردم از نظر بصری) و آلودگی آبهای زیرزمینی باید در نظر گرفته شود . معمولا لجن ها در مکان های بهداشتی که مخصوص زباله های جامد شهری می باشد ، تخلیه شده و با روش های اختلاط مناسب و نسبت های معین مخلوط می شوند .

برای کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی ، باید قبل از دور ریزی ، آب لجن گرفته شود . هزینه از بین بردن 1 تن لجن تر در محل زباله ، تقریبا 60 دلار در انگلیس است .

از بین بردن لجن و زباله های شهری در یک محل تخلیه بهداشتی

برای جلوگیری از آلودگی مخازن آبهای زیرزمینی ، یک تعادل آبی می تواند انجام گیرد که با استفاده از آن ، محاسبات مفصلی می تواند زمان موجود قبل از رسیدن آلودگی به منطقه اشباع را نشان دهد . هنگام مدل کردن جریان آب در محل تخلیه زباله ، تعادل آبی زیر صورت می گیرد :

 

که در آن :

C : میزان کل نفوذ در لایه بالایی (میلی متر)

P : میزان رسوب بر مبنای سال (میلی متر بر سال)

R : ضریب جریان خروجی قسمت فوقانی محل تخلیه

S : ظرفیت ذخیره آب در خاک (میلی متر بر متر)

d : پایین رفتگی منطقه اشباع (میلی متر بر سال)

E : تبخیر و تعرق (میلی متر بر سال)

برای بدست آوردن این پارامتر ها می توان تعداد سالهای لازم قبل از اینکه شیرابه شروع به نفوذ از محل تخلیه به لایه های عمیق تر خاک کند را محاسبه کرد .