شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

ضد عفونی کردن لجن

خلاصه ای روش های ضد عفونی کردن لجن در زیر آمده است. برای اطلاعات بیشتر از مطالب کنفرانسی که به موضوع زیر پرداخته است ، می توان استفاده نمود .

پایدار سازی و ضد عفونی کردن لجن فاضلاب

ویراستار : E.Bruce ، مرکز تحقیقات آب ، WRC ، انگلیس .

معمول ترین روشها شامل موارد زیر است :

  • پاستوریزه نمودن
  • فرآیند کود سازی
  • استفاده از اشعه
  • تصفیه آهکی
  • پایدار سازی Thermophilic

نوع فرآیند

فاکتور کشنده

باکتری ها

ویروس ها

تخم های انگلی

هاگ ها

محصول و پایداری

ملاحظات

پاستوریزه کردن

گرما

30 دقیقه – 70 درجه

خوب

متغیر

خوب

ضعیف

بعد : ضعیف

قبل : خوب

باید با پایدار کننده هامخلوط شود .

اشعه زنی

اشعه در یونیزه کردن

خوب

ضعیف

خوب / متوسط

ضعیف

متغیر

باید با پایدار کننده هامخلوط شود

پایدار سازی

گرما

 

 

 

 

 

 

 

اثرات آن بستگی به مخلوط کردن دارد .

اکسیژن

80-60 درجه

خوب

خوب / متغیر

خوب

ضعیف

تقریبا خوب

هوا

60-40 درجه

خوب / ضعیف

ضعیف / متغیر

ضعیف / خوب

ضعیف

تقریبا خوب

کود سازی

گرما

 

 

 

 

 

 

خوب

 

 

اثرات آن بستگی به هم زدن و آب و هوا دارد .

علوفه ای

60-40 درجه

ضعیف / خوب

ضعیف / متغیر

ضعیف / خوب

ضعیف

Bioreactors

80-50 درجه

خوب

ضعیف / خوب

خوب

متوسط

تصفیه آهکی

PH بالا یا

بدون آمونیاک

 

 

 

 

 

 

 

عفونی بودن بعضی از تخم انگل ها ممکن است با PH بالا از بین برود .

آهک کشته

PH تا 12

خوب

خوب / متوسط

متغیر

-

خوب اگر PH<10

آهک زنده

گرما تا 80 درجه

خوب

خوب

خوب

-

خوب اگر PH<10