شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

در آمریکا بار لجن قابل استفاده توسط (EPA ) آژانس حفاظت از محیط زیست تعیین میشود و این سازمان این مقدار را  برحسب سطح آلودگی با فلزات سنگین و ظرفیت مبادله کاتیون (CEC ) خاک برای  مشخص کردن رابطه بین افزایش  فلز و قدزت خاک برای کنترل کردن مقدار فلزی که جذب گیاهان می‌شود ، تعیین می‌کند .

ظرفیت مبادله کاتیون خاک عبارت است از بار خالص منفی که از  مواد معدنی و آلی خاک تامین می‌شود و این بار منفی قدرت نگهداشتن بار مثبتی که از طریق فلزات وارد میشود را دارد .

 اگرچه همه فلزات به طور کامل به کمک این بار در خاک نمی‌مانند ( مانند کمی از  فلزات موجود در لجن) ولی باز هم ظرفیت مبادله کاتیون خاک (CEC ) به عنوان یک فاکتور محاسبه میشود ریرا هم به راحتی قابل محاسبه است و هم با آن خصوصیاتی از خاک که حداقل ظرفیت جذب فلزات را فراهم می‌آورد متناسب است  .

شکل 5-7 مقادیر ظرفیت مبادله کاتیون خاک را برای آن دسته  فلزات سنگینی که معمولا در لجن وجود دارند را نمایش میدهد .

ظرفیت تجمعی بیانگر حداکثر زمانی است که لجن را میتوانیم به خاک وارد کنیم .

برای طراحی میزان باری از فلزات سنگین که به خاک وارد میشوند  بر اساس ظرفیت تجمعی از رابطه زیر میتوانیم استفاده کنیم :

  معادله 1- 7 

که در این رابطه :

:  مقدار سرعت ریختن لجن برای مدت باقی ماندن

: 001/0 (ضریب تبدیل Kg  به ton )

: حد مقدار فلز مورد نظر برمبنای مدت زمان باقی ماندن بر حسب

: مقدار فلز موجود در لجن به صورت اعشاری (  برای مثال    50 ppm به صورت 00005/0 گزارش میشود.)