شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

 نوع لجن : لجن تصفیه نشده و هضم شده ، هر دو می توانند به خوبی به کود تبدیل شوند . لجن تصفیه نشده پتانسیل قوی برای بو به خصوص برای سیستم های علوفه ای دارد . لجن تصفیه نشده انرژی بیشتر و تقاضای اکسیژن بالاتری دارد .

اصلاحات و عوامل حجم دهنده : اصلاحات و عوامل حجم دهنده مثل مقدار رطوبت ، سایز ذره و کربن در دسترس بر کیفیت محصول تاثیر می گذارد . عوامل حجم دهنده باید بصورت آماده در دسترس باشند . تکه های چوب ، خاک اره ، کود بازیافتی و کاه نیز استفاده شده است .

نسبت کربن – نیتروژن : نسبت کربن – نیتروژن اولیه باید در محدوده 25:1 تا 35:1 در وزن باشد . کربن باید بررسی شود تا اطمینان حاصل کنیم که به آسانی قابل تجزیه توسط باکتری ها می باشد .

جامدات فرار : جامدات فرار در مخلوط کود باید بیشتر از 50% باشد .

نیاز به هوا : هوا با 50% اکسیژن باقیمانده باید به تمام قسمتهای کود برای دستیابی به نتایج بهینه بخصوص در سیستم های مکانیکی برسد .

مقدار رطوبت : مقدار رطوبت در ترکیب کود نباید بیشتر از 60% برای توده های ساکن و کود های علوفه ای و بیشتر از 65% برای کود های درون آوندی باشد .

PH : PH مخلوط کود باید عموما بین 6 تا 9 باشد .

دما : دمای بهینه برای پایدار سازی بیولوژیکی بین 45 تا 55 درجه می باشد . برای دستیابی به بهترین نتایج دما باید بین 50 تا 55 درجه برای روزهای اول و بین 55 تا 60 درجه برای مدت باقیمانده نگه داشته شود . اگر دما به بیشتر از 60 درجه برای مدت معینی از زمان برسد ، فعالیت های بیولوژیکی کاهش خواهد یافت .

هم زدن و مخلوط کردن : برای جلوگیری از خشک شدن ، شکل قالب را گرفتن و هدایت هوا ، مواد در مراحل تبدیل شدن به کود باید با برنامه زمانی معین و در صورت نیاز مخلوط شده و هم زده شوند .

فلزات سنگین و اثر مواد آلی : فلزات سنگین و مواد آلی در لجن و در کود تمام شده باید بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود که تراکم نسبت های مربوطه را برای استفاده نهایی از محصول افزایش نداده است .

محدودیت های کارگاه : فاکتور های قابل ملاحظه در انتخاب کارگاه شامل در دسترس بودن مکان ، نزدیکی به محل تصفیه ، شرایط آبو هوایی و در دسترس بودن منطقه حفاظت شده می باشد .