شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

کود سازی بوسیله لجن

ساخت کود از لجن یک گزینه موثر از نظر زیست محیطی در کاهش میزان لجن می باشد و لجن را به محصولی قابل استفاده مجدد تبدیل می کند . معمولا لجن با زباله های خانگی و تکه چوب مخلوط می کنند تا باعث تخلخل بیشتر در محصول شود که این موضوع ورود هوا را آسان تر می کند . این مواد را با تکان دادن به خوبی مخلوط می کنند تا مطمئن شوند که همه زباله ها بطور کامل به کود تبدیل شده اند .

در طول ساخت کود دما ممکن است به 50 تا 70 درجه سانتی گراد برسد که پاتوژن ها را غیر فعال کرده یا از بین می برد.

هنگام ساخت کود محتویات کربن کاهش می یابد این بدین معنی است که نسبت  افزایش می یابد که استفاده مجدد آن را در کشاورزی یا احیای زمین ها تسهیل می کند .

هنگام کود سازی 3 فاز می تواند شناخته شود :

مرحله mosophilic (مرحله مقدماتی) : دما به 40 درجه می رسد ، ساخت اسید .

مرحله thermophilic : دما تا 70 درجه بالا می رود ، مواد آلی بخوبی مقاوم شده و پاتوژن ها غیر فعال می شوند .

مرحله بلوغ (مرحله پایانی) : فعالیت های میکروبیولوژیکی کاهش می یابد ، تبخیر آب اتفاق می افتد .

در کود سازی با استفاده از علوفه ، لجن و عوامل حجم دهنده در ردیف هایی با ارتفاع 1 تا 2 متر و عرض 2 تا 4 متر در پایه قرار می گیرند . هم زدن و مخلوط کردن متناوب باعث هوادهی مرتب می گردد . در کود سازی علوفه ای فاز 1 و 2 حدودا 3 تا 5 هفته و فاز نهایی 2 تا 3 هفته زمان می برد .

تعادل جرم در مراحل ساخت کود از لجن در Utrecht نشان می دهد که نسبت قابل توجه لجن می تواند هم در حجم و هم در جرم کاهش یابد . تکه های چوب برای افزایش تخلخل لجن و همچنین برای تنظیم نسبت  C/N مورد نیاز است . (لجن نسبت C/N بسیار کمی دارد)

برای ماشین کود سازی فشرده و پیچیده ، ظرفیت هزینه ای حدود 25 میلیون دلار نیاز دارد