شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

اخیرا Epa  در روند کار خود تجدید نظر کرده است وتوجه خود را از فلزات سنگین بیشتر معطوف نیتروژن موجود در کود تهیه شده از لجن نموده است.

محدود کردن استفاده از لجن به علت فسفرو نیتروژن موجود در آنها برای جلوگیری از پدیده اوتروفیکاسیون در آبهای زیرزمینی در اثر ورود آبهایی که با گذشتن از روی لجن از نظر فسفر و نیتروژن غنی شده اند ،   مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .

آبخوانهای کم عمق به راحتی با استفاده زیاد از لجن یا کود حیوانی در زمینهای کشاورزی، دچار افزایش  نیتروژن می‌شوند.

در کشورها در حال توسعه گزارشهای زیادی تدوین شده است که بیانگر آلودگی شدید چاههای کم عمق از راه چاههای فاضلاب میباشد .

از آنجاییکه فسفر قابلیت انتقال کمتری دارد و سریعا جذب ذرات خاک یا مواد آلی میشو د مشکلات ناشی از آن فعلا خیلی جدی نیستند و زمانی مشکل ساز میشوند که خاک از فسفر اشباع شود

محاسبه سرعت استفاده ار لجن بر مبنای سرعت جذب نیتروژن پیچیده است زیرا برای این کار باید تنوع گونه هایی که جذب انجام میدهند ، شرایط فصلی و دجه تبدیل نیتروژن آلی به نیتروژن معدنی در نظر گرفته شود .

سرعت جذب نیتروژن ، فسفر  و پتاسیم معمولا به شرح زیر است :

 

فلز

سرعت جذب (کیلوگرم بر روز در هکتار)

N

100-600

P

15-85

K

100-325

.