شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

 

شاخص های بهداشتی کیفیت آب استخرهای شنا

دانش انتقال بیماری ها موید آن است که برخی از بیماری ها ممکن است بر اثر استقرار یا راهبری نادرست و کلریناسیون نامناسب و یا از طریق تماس و یا بلعیدن آب آلوده ایجاد شود که از بین آنها می توان حصبه، اسهال، هپاتیت عفونی و بیماری های معدی روده ای، کونژنکتیویت، تراخم، لپتوسپیروز، بیماری قارچی و عفونت های پوستی، شیستوزومیازیس و ژیاردیازیس، خارش پای شناگر، بیماری های دستگاه فوقانی تنفسی نظیر عفونت سینوس ها،گلودردعفونتی، عفونت گوش میانی،التهاب مکرر پوششهای مخاطی چشم ها گوش ها و گلو را نام برد. کاربرد مازاد بر نیاز آلوم و عدم کنترل pH و مواجه شدن با سطوح حفاظت نشده بدن، موجبات التهاب، تحریک، خارش و عفونت می گردد. انقباض پوست در هنگام غوطه ور شدن در آب، ورود مستقیم آب آلوده را به داخل بینی و چشم را میسر می سازد.

مطالعات گسترده تر نشان داده است که علائم بیماری های دستگاه تنفسی و گوارشی در بین شناگران بیشتر از غیر شناگران می باشد. میکروارگانیسم هایی که بعنوان شاخص احتمالی برای کیفیت آب شنا پیشنهاد شده است عبارتند از کلیفرم، فیکال کلیفرم، فیکال استرپتوکوکسی و سودوموناس آئروژینوزا، کلستریدیوم پرفرنژنس که به گونه ای به مدفوع انسانی مرتبط می باشند.کلستریدیوم پرفرنژنس، شیگلاها، سالمونلاها در مطالعات اختصاصی، برای پی بردن به کیفیت بهداشتی بودن آب جهت شنا در سواحل دریا مورد استفاده قرار گرفته است ولی باید توجه داشت که فیکال استرپتوکوکسی و کلستریدیوم پرفرنژنس بهترین شاخص قلمداد می گردد. استاندارد کلیفرم، در خصوص قضاوت روی کیفیت بهداشتی آب های تفریحی محسوب می شود. عده ای از محققین وقوع موارد لپتوسپیروزیس در نزد افرادی که در آب آلوده به فاضلاب خانگی، فضولات حیوانی وحشی، گله گاو، گوسفند، موش آبی و ... به شنا پرداخته اند گزارش نموده اند و تأکیدی بر عدم استفاده از چنین آبهایی برای شنا می باشد. استخرهای آب گرم و آب های گرم معدنی و غیر سرپوشیده نیز می توانند در بروز این بیماری نقش داشته باشند و عامل بیماری نگلریا می شود. و گونه ای است که در خاک، سبزیجات در حال فساد و آب شیرین طبیعی یافت می شود.

کیفیت آب استخرهای شنا توسط عوامل شیمیائی، فیزیکی وبیولوژیکی تعیین می شود.درتصفيه و گندزدايي آب استخرهاي شنا بايد ويژگي‌ها و الزامات باكتريولوژيكي، فيزيكي و شيميايي ارائه شده براي آب استخرهاي شنادر استاندارد ملي 11203 مد نظرقرار گيرد. نمونه‌برداري براي انجام آزمون هاي لازم بايد مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 4208 انجام گيرد.

جهت کنترل کیفیت آب استخرهای شنا ضروری است آبی که به عنوان آب تغذیه کننده استخراستفاده میشود دارای کیفیت مطلوب با توجه به معیارها و استانداردهای موجود مربوطه باشد. در این خصوص استفاده ازمنابع آب شهری و منابع آب زیرزمینی ضرورت دارد. هچنین نوع استخر از نظرجریان مداوم، جریان چرخشی- گندزدائی و سالم سازی آب ازنظر میکروبی، کنترل جلبک، کنترل pH و خورندگی،کنترل شفافیت آب استخر،کنترل آهن ومنگنز،کنترل درجه حرارت آب استخر، سیستم تصفیه و سیستم بازچرخش آب و به عملیات مربوط به کنترل آب استخرتوسط بهره برداران استخر توجه گردد.

 

متا: کیفیت آب - استخر شنا – استخر - تصفيه و گندزدايي آب استخر - تصفيه آب استخر - گندزدايي آب استخر - آب آلوده - بهداشتی بودن آب جهت - کیفیت