شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

آدرس سایت جدید  ما: WWW.Ardacompany.com

ویژگی های میکروبی آب استخرهای شنا

ردیف

نوع میکروارگانیسم

حد مجاز تعداد باکتری

1

باکتری های هترتروف

200 در هر میلی لیتر

2

اشرشیاکلی یا کلیفرم های گرماپای

کمتر از 1 در 100 میلی لیتر

3

استافیلوکوکوس

50 در 100 میلی لیتر

4

آنتروکوک روده ای

100 در 100 میلی لیتر

5

سودوموناس ائروژینوزا

کمتر از 1 در 100 میلی لیتر

 

در جدول زیر تعداد مورد نیاز از هر میکرو ارگانیسم برای وقوع بیماری نشان داده شده است:

Substance Dose to Cause Illness

 

Microorganism

Approximate Number of Organisms (Dose)
Required to Cause Disease

 
 
 

Campylobacter jejuni

10 2 or less

 

Coxiella burneti

10 7

 

Cryptosporidium

10 1 - 10 2 oocysts

 

Dracunculus, Ascaris, Schistosoma

1 cyst, egg, or larva

 

Entamoeba histolytica

10–20 cysts, one in a susceptible host

 

Escherichia coli

10 8

 

Giardia lamblia

5–10 2 cysts

 

Salmonella typhi

10 5 - 10 6

 

Salmonella typhimurium

10 3 - 10 4

 

Shigella

10 1 - 10 2

 

Staphylococcus aureus

10 6 - 10 7  viable enterotoxin-producing cells
per gram of food or milliliter of milk

 

Vibrio cholerae

10 6 - 10 9

 

Virus, pathogenic

1 plaque-forming unit (PFU) or more

 

 

همانگونه که مشاهده می‌فرمایید، خطر عواملی نظیر کریپتوسپریدیوم و ژیاردیا که کلر قادر به حذف آن نیست به مراتب بیشتر از سایر عوامل می‌باشد. طبق مطالعات انجام شده در خصوص مواد ضدعفونی کننده، ازن در حذف موارد فوق بسیار موثر عمل می‌نماید و قادر است کلیه این عوامل را از بین ببرد.