شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

تاثیر ازن  برpH

ارتباط ازن  بر pH  در بررسی واکنش‌های زنجیره ای در هنگام ازن‌زنی بررسی می‌شود. مهمترین قسمت این زنجیره گام نخستین و  مراحل آغازی  ازناسیون می‌باشد. ازن همچنین نقش مهمی در تعادل ‌های شیمیایی بازی می‌کند. این نقش به دلیل ایجاد تغییر در غلظت‌های تعادلی گسسته /  پیوسته ایجاد می‌شود.

افزایش در pH سرعت واکنش تجزیه ازن را افزایش می دهد.  محققان در سال  1997 ثابت کردند که بین غلظت OH- و سرعت واکنش، تناسب مستقیم وجود دارد.

در آب مقطر با مواد مصرف کننده ازن اضافه،  PH مطلوب برای انجام واکنش با سرعت مناسب واکنش در حدود 8  مشاهده شد.

برای فرآیندهای اکسیداسیون ترکیبی، اثر pH پیچیده تر است. نتایج تجربی نشان داده اند با  افزایش pH، در سرعت واکنش ازن با میکروآلاینده‌ها، افزایش مداوم می‌یابد. و PH مطلوب برای مواد مختلف، متفاوت است.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در واکنشهای ترکیبی ازن زنی با H2O2 یا اشعه UV، ازن زنی با هدایت تعادل به سمت HO-، مقدار آغاز گر واکنش را افزایش داده و باعث تاثیر بیشتر این فرآیند ها می‌شود.

عوامل دیگری که ممکن است استوکیومتری واکنشهای ازن زنی را تحت تاثیر قرار دهند. مهمترین این نکات در هنگاه استفاده از ازن یا دیگر ضدعفونی کننده ها عبارتند از:

1-                  H2O2می تواند به عنوان یک جاذب رادیکال خود عمل کند.

2-                  ازن می تواند به طور مستقیم با  رادیکالOH  واکنش دهد و به عنوان آنتی اکسیدان عمل نماید.

3-                  ازن و رادیکالهای به وجود آمده، ممکن است توسط ترکیبات دیگری مصرف شوند.