شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

صنايع غذايي از جمله صنايعي مي‌باشند كه به علت داشتن تنوع و دامنه گسترده فعاليت، داراي پساب‌هاي متنوعي بوده كه روشهاي تصفيه متنوعي را شامل مي‌شوند. شركت آردا در اين خصوص متناسب با كميت و كيفيت پساب، اقدام به طراحي و ساخت تصفيه‌خانه‌هاي صنايع غذايي نموده كه خصوصيت مهم آنها "كارآمدي" و "اقتصادي بودن" مي‌باشد.

در بسياري از موارد كارشناسان شركت آردا در فرآيند طراحي، روش‌هاي كاهش فاضلاب
 (Waste Minimization) را به كارفرمايان خود ارائه داده‌اند. مي‌توان گفت در اغلب موارد روش‌هاي بيولوژيك براي تصفيه پساب صنايع غذايي پاسخگوي استانداردهاي موجود براي دفع فاضلاب مي‌باشد، اما در برخي حالات نياز به استفاده از تصفيه تكميلي نيز مدنظر قرار مي‌‌گيرد . مهمترين روش‌هاي به‌كاررفته براي تصفيه فاضلاب صنايع غذايي عبارتند از:

1-    روش‌هاي بيولوژيك هوازي با بارگذاري بالا ( مانند IFAS  و MBBR)

2-    رآكتورهاي بيهوازي ( مانند ABR و UASB)

3-    تصفيه بيولوژيك متعارف همراه با اكسيداسيون پيشرفته

كليه روش‌هاي فوق توسط شركت آردا طراحي، اجرا و بهره‌برداري مي‌گردد.