شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

پساب بيمارستاني به دليل داشتن انواع مواد  بهداشتي و دارويي و ضدعفوني‌كننده‌ها قابليت تصفيه شدن به صورت كامل با روش‌هاي بيولوژيكي را نداشته و نياز به تصفيه شيميايي دارند.

اگرچه با توجه به نوع واحدهاي موجود در بيمارستان، مشخصات پساب خروجي بيمارستانهاي مختلف متفاوت مي‌باشد وليكن وجه تشابه كليه آنها نياز به تصفيه شدن با روش‌هاي شيميايي است.

شركت آردا با مطالعه و بررسي روش‌هاي روز دنيا، بهترين آنها را با توجه به امكانات و بودجه موجود انتخاب نموده و ارائه مي‌نمايد.

از جمله روش‌هايي كه توسط اين شركت مورد مطالعه قرار‌گرفته مي‌توان به موارد زير اشاره‌كرد:

1- روش‌هاي بيولوژيك هيبريد همراه با ازن‌زني

2- روش IFAS  همراه با اكسيداسيون پيشرفته (AOP)

3- روش MBBR همراه با اكسيداسيون پيشرفته (AOP)