شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

 تصفیه فاضلاب صنعت آبکاری

آلودگیهای ناشی از یون های فلزات سنگین موجود در پساب واحدهای آبکاری،از مهم ترین و خطرناک ترین آلوده سازه های محیط زیست می باشد که در صورت عدم خذف  آنها ضمن ورود به آبهای سطحی و زیرزمینی،موجب تشکیل کمپلکس های سمی شده وخطرات بالقوه ای را برای انسان و اکوسیستم ایجاد می نماید. مشخص ترین منبع ورود آلودگی در پساب مراکز آبکاری،ناشی از لایروبه ها در وان های شستشو وآبکاری در مراحل مختلف است.میزان آلودگی  ناشی از این منبع ،به عواملی از قبیل طراحی سیستم،شکل واندازه قطعات،غلظت محلول آبکاری وغیره بستگی دارد.پساب اصلی،ناشی از سرریز ویا تخلیه وتعویض روزانه آب شستشوی وان های مجاور وان اصلی آبکاری است که حاوی محلول رقیقی از سیانور ویون فلزات می باشند ومعمولا غلظت آن بین 15تا100 میلی گرم در لیتر از فلز روکش کاری است.اگرچه حجم فاضلاب در هریک از کارگاههای آبکاری نسبتا کم است،ولی به علت وجود فلزات سنگین در آن بسیار سمی است.بنابراین برای حفظ محیط زیست،تمامی این نوع فاضلابها باید تصفیه شود.برای کاهش فاضلاب صنایع آبکاری می توان از روشهای اقتصادی وبرنامه ریزی شده استفاده کرد.کاهش فاضلاب نه تنها مسئله دفع فاضلاب را آسان می کند،بلکه هزینه تصفیه را نیز کاهش داده وفرایند تصفیه را اقتصادی تر ومصرف آب را نیز کاهش می دهد.نگهداری خوب وکاهش سرریز آبکشها می تواند به این مسئله کمک نماید.کار نامنظم،تعداد تخلیه های برنامه ریزی نشده را افزایش داده و کارگران را در معرض خطرات بیشتری قرار می دهد.در صنعت آبکاری عموماً تخلیه های ناگهانی وجود دارد.تانک ها،لوله ها وپمپ ها نشتی دارند.نگهداری وبهره برداری منظم،می تواند تمامی احتمالات نشتی وتخلیه ناگهانی را کاهش دهد.در صنایع آبکاری،82 درصد آب مصرفی برای شستشو وآبکش نمودن قطعات آبکاری شده مصرف می شود.عمده ترین کاهش مورد انتظار را می توان با به کارگیری فنون آبکشی به دست آورد.با این فنون می توان هزینه تاسیسات فاضلاب و هزینه مواد شیمیایی مورد نیاز برای تصفیه فاضلاب تولیدی را کاهش داد.

 تعیین مشخصات کمی وکیفی فاضلاب واحدهای آبکاری

بر اساس بررسیهای به عمل آمده،3/78 درصد کارگاههای آبکاری،فاضلاب صنعتی خود را در چاههای جذبی،9/10 درصد به آبهای سطحی،5/6 درصد،پس از جمع آوری در مخازن ذخیره در مناطق بیابانی تخلیه می کنند و3/4 درصد نیز در شبکه فاضلاب شهری تخلیه می شوند.

 همانطور که در شکل نشان داده شده است،بیشترین میزان تخلیه،از نوع تخلیه در چاههای جذبی است.به علاوه تخلیه در کانالها وچشمه های فاقد آب نیز در واقع به نوعی تخلیه به درون زمین محسوب می شود وفاضلاب در محلهای تخلیه در داخل خاک نفوذ می نماید.نکته قابل توجه در کارگاههای آبکاری،وجود چندین فقره چاه جذبی مرتبط به هم برای افزایش گنجایش دفع فاضلاب است.با توجه به وجود یون های سولفات وفلزات سنگین و نیز تخلیه پسابهای قلیایی،رسوبات هیدروکسیدی فلزات سنگین وسولفات کلسیم باعث بسته شدن روزنه های چاه وسپس پرشدن چاه از رسوبات می شود.میزان فاضلاب تولیدی هر یک از واحدها وکارگاههای آبکاری بر حسب نوع فعالیت نوع فرآیندهای آبکاری مورد استفاده حجم وان های آبکاری ومساحت سالن تولید متغیر است.کمترین مقدار پساب تولیدی5/0 متر مکعب در روز برای ده عدد از واحدهای آبکاری وبیشترین مقدار،مربوط به دوواحد آبکاری به میزان 4 و5 متر مکعب در روز بود.

در شکل ذیل نشان می دهد که 8/80 درصد پساب صنعتی واحدها وکارگاههای آبکاری حاوی کروم می باشند.نیکل نیز در 5/61 درصد پساب واحدها وجود دارد.قلع و مس در پساب واحدهای کمتری وجود دارد وبه ترتیب به میزان 4/15 و5/11 درصد می باشد.

 

 

 

کروم به شکل کروم شش ظرفیتی در اکثر پسابهای صنعتی کارگاههای آبکاری وجود دارد واین به دلیل استفاده از ترکیبات کروم در واحدهای آبکاری روی(گالوانیزه)است.مصرف کروم در واحدهای آبکاری گالوانیزه برای ایجاد رنگهای مختلف برروی قطعات است.از این رو پس از انجام آبکاری گالوانیزه قطعات در محلولهای مختلف کروم(نظیر دی کرومات پتاسیم)فرو برده می شوند.در 5/61 درصد فاضلاب واحدهای آبکاری فلز نیکل وجود داشت.در حالی که فلز روی در8/55 درصد پساب واحدها وجود دارد.

 

مشخصات کیفی فاضلاب صنعتی واحدهای آبکاری

PH پساب واحدهای آبکاری ، در محدوده 1تا7 است.با این حال  PHپساب در اکثر واحدها در محدوده ی معادل 6تا7 می باشد.میزان فلزات سنگین موجود در پساب به جز در مورد کروم رابطه مستقیم با PH دارد.در PH های خنثی میزان غلظت فلزات کمتر می باشد.این موضوع به دلیل واکنش فلزات سنگین با یون های هیدروکسید وتشکیل رسوبات هیدروکسید ی نا محلول است.یون های کروم به دلیل شش ظرفیتی بودن نمی توانند با یون های هیدروکسید واکنش دهند.غلظت یون های روی در پساب در محدوده ی086/0 تا89/4 میلی گرم در لیتر می باشد.غلظت یون های نیکل در محدوده ی 84/3 تا92/46 میلی گرم در لیتر است.یون های کروم و مس نیز به ترتیب در محدوده های 6/0 تا 37/48 و67/0 تا4/24 میلی گرم در لیتر است.غلظت سیانور موجود در پساب واحدهای فرایند آبکاری گالوانیزه سیانوری 012/0 میلی گرم در لیتر است.میانگین غلظت فلزات سمی روی،نیکل،کروم ومس موجود در پساب به ترتیب2/2 ±85/3 ،3/7 ±43/24 ،2/15 ±51/14 ،10 ±22/14 میلی گرم در لیتر است.پسابهای اسیدی حاوی غلظت زیاد فلزات سنگین دارای رنگ قهوه ای تیره می باشند.

روش تصفیه

در تصفیه فاضلاب آبکاری بایستی سه مرحله عملیات تصفیه سیانور تصفیه شیمیایی کروم(احیای کروم)وخنثی سازی شیمیایی صورت پذیرد.متدوال ترین روش شیمیایی برای کاهش ویا حذف سیانید از پسابهای صنعتی،اکسیداسیون سیانید در محیط قلیایی با استفاده از گاز کلر ویا ترکیبات کلر نظیر هیپو کلریت سدیم ویا کلسیم (پرکلرین)،پروکسید هیدروژن،ازن وپر منگنات پتاسیم می باشد.در کنار روشهای مذکور روشهای دیگری نیز همچون حذف بیولوژیک وفتوکاتالیتیک نیز گزارش شده است.در این روش ها سعی بر آن است که سیانید را به موادی با سمیت کمتر نظیر سیانات و یا مواد غیر سمی دیگر مانند گازهای دی اکسید کربن،آمونیاک،ازت وبخار آب تبدیل کنند.فرایند تصفیه شیمیایی کروم بر مبنای احیای کروم شش ظرفیتی به کروم سه ظرفیتی در یک محیط اسیدی و سپس ترسیب هیدروکسیدی فلزات به کمک شیر آهک ویا سود است.برای احیای کروم موجود در فاضلاب که به رنگ زرد تا سبز وجود دارد از متا بی سولفیت سدیم استفاده می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان شرکت آردا تماس حاصل فرمایید.