شرکت فنون آردا سبز - اولین تولید کننده ازن ژنراتور در ایران

FROM TRUE PROFESSIONALS

تاییدیه مرکز جراحی ونک برای دستگاه تصفیه هوای آردا - مشاهده تاییدیه مرکز ونک

تاییدیه سازمان انتقال خون برای دستگاه تصفیه هوا آردا  - ضدعفونی محیط- مشاهده تاییدیه انتقال خون

تاییدیه سازمان بهزیستی شرق تهران برای دستگاه تصفیه هوا آردا  - مشاهده تاییدیه بهزیستی شرق تهران

تاییدیه سازمان بهزیستی شمال تهران برای دستگاه تصفیه هوا آردا  - مشاهده تاییدیه بهزیستی شمال تهران

تاییدیه سازمان کنترل کیفیت هوای تهران برای دستگاه تصفیه هوا آردا  - مشاهده تاییدیه سازمان کنترل کیفیت هوای تهران

تاییدیه مرکز توانبخشی ایمان برای دستگاه تصفیه هوا آردا  - مشاهده تاییدیه مرکز توانبخشی ایمان

پیوست ها:
دانلود این فایل (contorol air tehran.pdf)تاییدیه سازمان کنترل کیفیت هوای تهران[تاییدیه سازمان کنترل کیفیت هوای تهران]291 kB
دانلود این فایل (havanik behzisty shargh.pdf)تاییدیه بهزیستی شرق تهران[تاییدیه بهزیستی شرق تهران]416 kB
دانلود این فایل (havanik behzisty tehran.pdf)تاییدیه بهزیستی شمال تهران[تاییدیه بهزیستی شمال تهران]389 kB
دانلود این فایل (havanik partonik enteghale khun.jpg)تاییدیه انتقال خون[تاییدیه انتقال خون]1090 kB
دانلود این فایل (markaze tavan bakhsi iman.pdf)تاییدیه مرکز توانبخشی ایمان [تاییدیه مرکز توانبخشی ایمان ]470 kB
دانلود این فایل (vanak steril air.pdf)تاییدیه مرکز ونک[تاییدیه مرکز ونک]341 kB