دستگاه پلاسمایر ( Plasmayer)

این دستگاه هوای اطراف خود را به داخل هدایت کرده و با استفاده از تکنولوژی پلاسمای سرد و تخلیه انرژی لازم، مولکول ‌های اکسیژن موجود در هوا را شکسته و در یک فرآیند طبیعی و خـاص تبدیل به اتـم اکسیژن یـا همـان اکسیژن فعال نموده و در محیط رهـا می‌ سازد. از آنجایـی که اکسیـژن فعال به تنهایی هویتی ندارد سریعـا با آلودگی‌ های اطراف خود پیوند نمـوده و ساختـار مولکولی آنـان را تجـزیه و اکسید می‌ نماید و در نهایت اتم ‌های اکسیـژن با هم پیوند خورده و مجدداً به اکسیژن تبدیل می ‌شوند. از یک سیر اکسیژن به اکسیژن عمـل پالایش و ضدعفونی  به نحو حیرت ‌آوری انجام می‌ گردد. دقیقاً مانند زمانی که در طبیعت رعد و برق ایجاد می‌ گردد و براثر تخلیه انرژی باعث شکسته شدن مولکول‌ های اکسیژن موجود در هـوا شده و هوا را پالایش و ضد عفونی می ‌نماید. ایـن عملکرد زیبـا و دقیـق قابلیت تغییـر ساختـار انواع آلودگی ‌هـایی مانند ویـروس، میکروب، قـارچ باکتری، سموم کشاورزی، هر گونه بوی نا مطبوع، منو اکسید کربن، دود سیگار، ترکیبات آلی احتراقی، اکسیـد های ازت، دی اکسید گوگرد، گاز رادون و … را دارد.

تعیین تعداد دستگاه پلاسمایر

جهت استفاده از دستگاه پلاسمایر، تعداد آن در هر محیط باید طراحی و محاسبه گردد. در جدول زیر نوع محیط بر اسـاس آلودگی به سـه گروه خانـگی، نیمه عمومی و عمومی تقسیم بندی می شوند و برای هر دسته یک دستگاه پلاسمایر تعبیه می­ گردد به عنوان مثال داروخانه و بیمارستان ها به عنوان محیط عمومی تعریف می گردد:

نوع محیطمحیط خانگیمحیط نیمه عمومیمحیط عمومی
فضا(متر مکعب)30015075

مکان های مورد استفاده از دستگاه پلاسمایر

مکان های که نیاز به ضد عفونی و استریل سطوح، ضد عفونی و حذف ویروس و باکتری و بوبـری دارند نظیـر:

مکـان هـای عمومـی، بخش هـای مختـلف بیمارستان هـا، اتـاق هـای عمـل، هتـل هـا، منـازل مسکونی، آزمایشگـاه هـا، صنـایع غذایی، مهـدکودک هـا، خانه سالمندان، داروخـانه هـا، آرایشگاه هـا، انبارها، سالـن های ورزشی، سردخـانه هـا، محل هـای نگهـداری حیوانـات و …

جدول مقیاس روش های ضدعفونی کننده

جدول مقایسه روش های ضدعفونی کننده

مکانیزم تصفیهقدرت نسبیقدرت بوبریزمان مورد نیازباقی مانده شیمیاییعوارض جانبیهزینه بهره برداریتوانایی حذف ویروس
ازن500بسیار زیادحداکثر دو دقیقهنداردبسیار کمکمدارد
مواد کلردار20کلر تولید بو می کندسی دقیقهمواد سرطان زاسرطان زامتوسطندارد
لامپ UV1نداردیک ساعتنداردسرطان زازیادندارد