سیستم های ورودی و تغذیه ژنراتور تولید گاز ازن، در انواع زیر طبقه بندی می شوند:

– با استفاده از هوا

– با استفاده از اکسیژن با خلوص بالا

– مخلوطی از هر دو روش

اکسیژن با خلوص بالا می تواند به شکل مایع خریداری و انبار شود و یا در محل، از طریق یک فرایند دما پایین با تغيير خلا جذبی یا با تغییر فشار جذبی تولید شود. تولید اکسیژن در دمای پایین، فرایندی پیچیده و دشوار است و تنها در سیستم های بزرگ امکان پذیر است. تغییر فشار جذبی، فرایندی است که با استفاده از یک غربال ملکولی ویژه تحت فشار برای حذف نیتروژن، دی اکسید کربن، بخار آب و هیدروکربن ها از هوا برای تولید گاز ورودی غنی از اکسیژن ( ۹۵ – ۸۰ درصد اکسیژن به کار برده می شود. اجزای مورد استفاده در سیستم های تغییر فشار جذبی شبیه به سیستم های هوای ورودی فشار بالا هستند که در هر دو تجهیزات، تغییر فشار جذبی به کار برده می شود. سیستم های هوای ورودی کم فشار از یک رطوبت گیر شیمیایی واکنش پذیر گرمایی بهره می برند.

تاسیسات با ورودی اکسیژن – تاسیسات با ورودی اکسیژن مایع نسبتا ساده هستند و شامل مخزن یا مخازن نگهداری، تبخیر کننده برای تبدیل مایع به گاز، صافی هایی برای حذف ناخالصیها و تنظیم کننده های فشار برای محدودسازی فشار گاز به ژنراتور ازن میباشند.

لطفا به این نوشته امتیاز دهید.
سپاس